Souhlas se zpracováním osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Ke zpracování Vašich osobních údajů přistupujeme jen zákonným způsobem, profesionálně a citlivě

 • Vaše osobní údaje jsou uložené v bezpečném informačním systému

 • Všechny osoby, které jsou v kontaktu s Vašimi osobními údaji ze strany správce, jsou náležitě poučené o zákonném zacházení a jsou vázáni mlčenlivostí

 • Údaje od vás získáváme jenom ty, které jsou potřebné na splnění účelu, na základě kterého jste nás kontaktovali

 • Kdykoli nás můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, a to e-mailem, písemně nebo osobně.

   

  I.

  Správce internetové stránky www.corabohemia.com

   

  Název: CORA Bohemia, s.r.o.

  sídlo: 129, Velká nad Veličkou 696 74   

  IČO: 26239132

  DIČ: CZ26239132

  Tel. kontakt: 518 329 136    

  e-mail: cora@corabohemia.cz      

 • Správce získává osobní údaje prostřednictvím internetové stránky www.corabohemia.com

  II.

Účel zpracování osobních údajů

 

 • Údaje jsou zpracovány z právního důvodu a slouží pro tyto účely:

  • Účelem zpracování osobních údajů jsou předsmluvní vztahy

  • Účelem zpracování osobních údajů je identifikace zákazníků

 • Účelem zpracování osobních údajů je potvrzení zájmu o službu nebo zboží a to telefonicky, prostřednictvím internetového obchodu, osobní schůzky, nebo elektronické pošty,

 • Právní důvod je nezbytný:

  • pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (splnění smlouvy je v případě e-shopu vyřízení a odeslání objednávky)

  • pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

    

   III.

   Seznam zpracovaných osobních údajů

    

 • správce zpracuje Vaše kontaktní údaje pro účely předsmluvního vztahu, údaje jsou potřebné pro doručení zboží

 • kontaktními údaji jsou jméno, příjmení, telefonní číslo (pro komunikaci se zákazníkem) e-mailová adresa (pro účely zaslání potvrzení objednávky, pro účely zaslání mailu o expedici zásilky a komunikaci se zákazníkem)  

 • kontaktní údaje jsou nevyhnutné pro správné doručení zásilky

   

IV.

Dobrovolnost sdělení osobních údajů

 

 • správce získává jenom takové osobní údaje zákazníků, které jsou potřebné pro splnění závazků, které od něj zákazník zájmem o zboží očekává

 • správce získává osobní údaje od zákazníků v rozsahu potřebném pro splnění povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi správcem a zákazníkem

 • správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů jenom po dobu nevyhnutnou pro splnění účely plynoucího ze smlouvy a ze všeobecně závazných právních předpisů

 • Při vyplňování objednávky zákazník uvádí jméno a příjmení, adresu, bydliště, telefon a  e-mail. Tímto způsobem nám zákazník své údaje poskytne sám.

   

V.

Zveřejnění údajů

 

 • správce získané osobní údaje zákazníků – fyzických osob nezveřejňuje

   

VI.

Podmínky zpracování

 

Práva a povinnosti subjektu údajů

 • subjekt údajů má právo:

  •  na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

  •  na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle   

    čl. 18 GDPR

  •  na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

  •  vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

  •  odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo na mail správce uvedený v čl. I těchto zásad zpracování

 • zákazník správce jako subjekt údajů je povinen uvézt úplné a pravdivé údaje.

   

  VIII.

Poučení o právech subjektu údajů

 

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.
Na Vaši písemnou žádost Vám zašleme, jaká data o Vás máme, opravíme Vaše osobní údaje, smažeme osobní údaje - pokud si nepřejete, aby Vaše osobní data byla dále zpracovávána a nebude to v rozporu s nařízením Finanční správy, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, cizinecké nebo státní bezpečnosti.

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je IČ: 26239132 se  sídlem: Velká nad Veličkou 129, 696 74  Velká nad Veličkou dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

  adresa: Velká nad Veličkou 129, 696 74  Velká nad Veličkou

  email: cora@corabohemia.cz

  telefon: 518 329 136

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

   

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje.

   

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 1.  Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování   

ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

 • Příjemci osobních údajů jsou tyto osoby – účetní, obchodní zástupci, zasílatelé zboží, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (TOPWEBY, s.r.o.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo                

             EU) nebo mezinárodní organizaci.

   

VI.

Vaše práva

 

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

   

  VII.

  Podmínky zabezpečení osobních údajů

   

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména technické zabezpečení počítačových úložišť dat, např. hesla, antivirový program, zálohy, apod.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.